Regulamin usług hostingowych Host24

 

§ 1 Definicje

 • Host24 – Firma Host24 Maciej Hiller z siedzibą w 86-065 Łochowo, ul. Widok 3, NIP: 5542355357, REGON: 092985180
 • Klient – osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny mająca wykupioną usługę hostingową w firmie Host24.
 • Usługa hostingowa, usługa serwera wirtualnego – usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej Host24 http://www.host24.pl
 • Usługa dodatkowa – usługa udostępniona klientowi na jego życzenie. Koszt, jaki klient ponosi za udostępnienie usług dodatkowych (transfer, dodatkowe konta email itp.) podano w cenniku na stronie internetowej Host24: http://www.host24.pl
 • Transfer – limit ruchu z i do serwera klienta określony w specyfikacji danej usługi.
 • Regulamin – niniejszy regulamin usług hostingowych Host24 zamieszczony na stronie internetowej pod adresem https://www.host24.pl/regulamin/
 • Okres testowy – wskazany przez Host24 okres, w którym klient ma dostęp do zamówionej usługi hostingowej bezpłatnie w celu sprawdzenia jej funkcjonalności.
 • Pełna aktywacja usługi – po uiszczeniu przez klienta opłaty abonamentowej klient otrzymuje pełny dostęp do usługi.
 • Faktura pro forma – dokument wysyłany na podany przez klienta przy rejestracji usługi adres email. Pro forma to dokument na podstawie, którego klient może opłacić zamówioną usługę jeśli w okresie testowym zdecyduje się na jej wykupienie.
 • Okres abonamentowy – czas na jaki została wykupiona usługa hostingowa. Klient wnosi opłatę abonamentową dla Host24 z góry na podstawie faktury pro forma.
 • Strona internetowa Host24 – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.host24.pl
 • SPAM – przesyłanie pocztą elektroniczną (email) informacji, które nie były zamawiane przez adresata.

§ 2 Postanowienia wstępne

 • Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania z usług hostingowych świadczonych przez Host24.
 • Uiszczenie opłaty za okres abonamentowy lub założenie usługi na okres testowy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że klient zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Łamanie zasad regulaminu przez klientów Host24 powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach prawa.
 • Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Host24 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez Host24 danych osobowych. Host24 zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych Host24. W przypadku braku zgody ze strony klienta, jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem.
 • Host24 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany przy rejestracji usługi adres email.

§ 3 Zamówienie usługi hostingowej

 • Zamówienie usługi serwera wirtualnego odbywa się na stronie internetowej Host24 http://www.host24.pl poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego. Serwer aktywowany jest automatycznie na okres próbny wskazany w specyfikacji usługi. Jeśli w tym czasie Host24 otrzyma potwierdzenie opłacenia faktury pro forma usługa zostanie w pełni aktywowana na okres abonamentowy licząc od dnia zamówienia usługi na stronie Host24.
 • Zamówienie usługi serwera wirtualnego może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.
 • Po wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza rejestracji serwera wirtualnego, na podany przez klienta adres email, wysyłana jest faktura pro forma z informacją jak opłacić usługę oraz dane dostępowe do serwera.
 • Klient opłaca serwer będący w okresie testowym, jeżeli zdecydował się wykupić go na okres abonamentowy do dnia wyznaczonego na fakturze pro forma. Jeśli klient nie opłaci faktury pro forma w terminie, uznaje się, że tylko testował usługę. W takim przypadku serwer oraz dane klienta zostają usunięte.
 • Host24 zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia serwera będącego w okresie testowym jeśli usługa była aktywowana po raz kolejny po usunięciu serwera wynikającym z braku opłaty lub klient nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4 Faktury, rachunki, płatności

 • Za wniesioną, na podstawie faktury pro forma, opłatę Host24 wystawia klientowi Fakturę VAT lub paragon fiskalny. Klient zamawiając usługę określa jaki dowód opłaty chce otrzymać. Faktura VAT lub paragon fiskalny zostają w ciągu 7 dni wysłane do klienta pocztą tradycyjną wraz z dwoma egzemplarzami umowy oraz niniejszym regulaminem.
 • Jeśli klient korzystający z usług serwera hostingowego nie poinformuje Host24, że rezygnuje z przedłużenia abonamentu usługi Host24 dostarcza klientowi na podany przezeń adres email fakturę pro forma. Faktura pro forma zostaje wysłana do klienta 21 dni przed końcem abonamentu, zawiera informacje, jak przedłużyć usługę na kolejny okres abonamentowy.
 • Brak wpłaty w terminie za przedłużenie okresu abonamentowego serwera skutkuje zablokowaniem dostępu do usługi na okres 7 dni. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty zablokowania serwera Host24 zaprzestaje świadczenia usługi serwera wirtualnego, co skutkuje usunięciem konta oraz wszystkich danych klienta z udostępnionej w czasie trwania usługi powierzchni dysku.
 • Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym Host24.
 • W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do usługi serwera hostingowego, po zaksięgowaniu przez Host24 płatności na koncie, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 • Host24 nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Host24 zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, płatności kartą kredytową itp.
 • Ceny usług oraz usług dodatkowych wymienione są w cenniku na stronie internetowej Host24: http://www.host24.pl/ Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe Host24.
 • Wysokość opłaty ustalona w cenniku gwarantowana jest przez Host24 w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług nie dotyczą klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.
 • Zmiana na życzenie klienta typu usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania okresu abonamentowego:na tańszą – nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego okresu abonamentowego,na droższą – nie wydłuża opłaconego okresu abonamentowego, klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego okresu abonamentowego,

§ 5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

 • Host24 zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,5% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §5 p.11. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, z winy przez Host24, trwający ponad 24 godziny Host24 zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 2 tygodnie za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.
 • Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych skutkuje zablokowaniem lub usunięciem serwera.
 • Klient wykorzystuje wszystkie usługi Host24 do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. Host24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
 • Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników Host24 (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
 • W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego. Jeżeli nastąpi przekroczenie parametrów serwera wirtualnego, a klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej, usługa serwera wirtualnego świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi.
 • Klient ma prawo do rozwiązania umowy na zamówioną usługę serwera wirtualnego w trakcie trwającego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2. W przypadku rozwiązania umowy klientowi przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego, a opłaconego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2
 • W przypadku łamania postanowień regulaminu przez klienta, Host24 ma prawo zablokować lub usunąć serwer hostingowy ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
 • Odsprzedawanie przez klienta części zamówionej usługi jest traktowane jako łamanie regulaminu.
 • Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. Host24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 • Klient winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku serwera. Host24 wykonuje kopie bezpieczeństwa plików, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta umieszczone na wykupionej usłudze hostingowej, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.
 • Host24 zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. Host24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku: awarii łącza operatorów internetowych, wystąpienia siły wyższej – kataklizmów, działania czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez Host24, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla Host24. Odpowiedzialność Host24 m.in. za szkody z powodu niedotrzymania postanowień umowy, regulaminu: jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty rocznej opłaty abonamentowej wniesionej przez Klienta i nie obejmuje ewentualnych utraconych korzyści.

§ 6 Procedura reklamacyjna

 • Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi hostingowej oraz usługi dodatkowej rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
 • Reklamacja winna być sporządzona przez klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres Host24. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 • Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Zarówno Host24 jak i klient w trakcie realizacji usługi hostingowej oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
 • Klient może rozwiązać umowę świadczenia usług hostingowych i usług dodatkowych za pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez Host24 z postanowień niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane przez Sąd powszechny.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2014

Copyright© 2016 Host24. All rights reserved.